Preskočiť na obsah

Pomoc na dosah

Cesta k úspechu pre znevýhodnených ľudí

Sprostredkovanie zamestnania

Poskytnutie príležitosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby na pracovnom trhu bez diskriminácie.

Kurzy BOZP

Kurzy BOZP + PO, teda všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pre vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

© Helpo. s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46974/T

Registrovaný sociálny podnik

Adresa: Nitrianska 1837/5, 921 01 Piešťany

IČO: 53 123 816

DIČ: 2121271911

Zavolať